החברים שלנו נהנים מהנחות, צוברים נקודות, ומקבלים מתנות! התחברות/הצטרפות

תקנון פעילות דף פייסבוק

 
תקנון פעילות "אהבה גדולה"
 1. הגדרות
"התקנון"                                          תקנון זה.
"שם הפעילות"                                 "סיפור אהבה".
"הפעילות"                                        פעילות אינטראקטיבית תחרותית נושאת פרס  (כהגדרתה להלן).
"עורכת הפעילות"                              חברת קהלת יבוא בע"מ- המייצגים הבלעדיים של חברת iRobot בישראל ומנהלת                                                                      עמוד הפייסבוק 'iRobot @irobot.il' ("דף הפייסבוק")
"תקופת הפעילות"                             מיום שני 01/8/2023 בשעה 12:00 ועד יום שישי 4/8/2023 (כולל) בשעה 12:00
("תקופת הפעילות"). עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות על פי שיקול
דעתה וללא כל התראה מוקדמת ("תקופת פעילות נוספת"). על תקופת הפעילות הנוספות
תחולנה הוראות תקנון זה בשינויים המחויבים, אם וככל שמחויבים.
ההכרזה על הזוכה                             לא יאוחר מתאריך ה-10/8/2023
                                                        במידה ויהיה שינוי בלו"ז לגבי מועד הכרזת הזוכה, תיידע על כך עורכת הפעילות בדף הפייסבוק .
"דף הפייסבוק"                                  דף באתר FACEBOOK אשר כתובתו https://www.facebook.com/irobot.il
"המשתתף בפעילות"                         גולש באתר האינטרנט, מגיל 18 ומעלה, ופעל בהתאם ליתר הוראות התקנון (כמפורט להלן)
לצורך המשך השתתפות בפעילות.
"הפרס"                                             מארז שוקולד חגיגי מאת יער הקקאו/מקס ברנר
 תנאי ואופן ההשתתפות בפעילות
2.1               במהלך תקופת הפעילות יתבקשו המשתתפים להגיב בפוסט הפעילות על משימת הפעילות: שתפו אותנו בסיפור האהבה שלכם, איך נפגשתם, מתי התאהבתם ומה קרה בדרך לאהבה
2.2               כל משתתף יכול להשתתף בפעילות עד 10 פעמים.
2.3               כותב התגובה המקורית והיצירתית ביותר על דעת עורכת הפעילות יזכה בפרס. ההחלטה על התגובה הזוכה תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
2.4        לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנותו/או לקצר ו/או להאריך ו/או לבטל את
      הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי
2.5        עורכת הפעילות רשאית בכל שלב לשנות את משך הפעילות, תנאי הפעילות ופרטי התקנון.
 1. הפרס
3.1                הפרס הינו כמוגדר בסעיף 1 לעיל: מארז שוקולד חגיגי מבית יער הקקאו/מקס ברנר
3.2                משתתף בפעילות אשר יוכרז על-ידי עורכת הפעילות ביום ובשעות שנקבעו מראש, כפי שתפרסם אותו עורכת הפעילות, כמי שהציג את התגובה הזוכה – יהיה זכאי לקבל את הפרס בכפוף לתנאי התקנון.
3.3                עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
3.4                אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.
3.5                על המשתתף הזוכה לתת את פרטיו לקבלת הפרס במקום ובמועד אותם תורה לו עורכת הפעילות. לא סר המשתתף הזוכה במועד ו/או במקום כפי שהורתה לו עורכת הפעילות – עלול הדבר לשלול ממנו את זכאותו לפרס.
3.6                הפרס יישלח אל הזוכה בתוך 30 יום לכל היותר מהמועד בו העביר הזוכה את פרטיו לעורכת הפעילות. מובהר בזאת כי לעורכת הפעילות אין כל אחריות או השפעה על תכולת הפרס, איכותו ומרכיביו.  מובהר בזאת כי עיכובים הנגרמים כתוצאה מסגר ומגבלות שיוטלו על ייצור ושילוח המתנה אינם באחריות עורכת הפעילות. במקרה כזה תפעל עורכת הפעילות על מנת לשלוח את הפרס אל הזוכה בהקדם האפשרי ובהתאם למגבלות השונות.
3.7                על הזוכה להעביר לעורכת הפעילות פרטים אישיים הכולל: שם, שם משפחה, מס' תעודת זהות, מס' טלפון נייד, כתובת מגורים/עבודה אליה יגיע השליח, כתובת למשלוח דוא"ל. זוכה אשר לא ימלא את פרטיו האישיים או ימלא אותם באופן חלקי, לא יוכל לממש את זכאותו לפרס, גם אם לפי כל קריטריון אחר לפי תקנון זה נמצא זכאי לקבלתו.
3.8                עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס, מבלי ליתן אפשרות ערעור על כך.
3.9                עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא להעניק את הפרס למשתתף זכאי במידה וימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון.
3.10             הזכאות לפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה
3.11             מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מתנאי תקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס לזכאי לו.
 1. בחירת המשתתף הזכאי ואיתורו
4.1                כאמור, משתתף אשר יכתוב בתגובה לפוסט הפעילות את התגובה הנבחרת, יזכה בפרס כאמור בתקנון ובכפוף לעמידה ביתר תנאי התקנון.
4.2                עד השעה 20:00 ביום הכרזת הזוכה (לא יאוחר מתאריך 10/8/2023) תכריז עורכת הפעילות על גבי הדף שבניהולה באתר פייסבוק על המשתתף הזוכה.
4.3                החלטתה של עורכת הפעילות כנ"ל תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.
4.4                איתור המשתתף הזוכה כאמור, ייעשה על-ידי עורכת הפעילות באמצעות הכרזה בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות ומשלוח הודעה אישית אליו דרך מערכת הדואר הפנימית באתר האינטרנט (להלן – "ההודעה").
4.5                זוכה אשר לא יצר קשר עם עורכת הפעילות באמצעות פנייה ישירה בהודעות האישיות בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות תוך 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו ויאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בגין אובדן זכות קבלת הפרס.
 1. פרסום
  • כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
  • כל משתתף בפעילות מביע את הסכמתו לפרסום תמונתו, שמו, שם משפחתו, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
  • כל משתתף זכאי מביע את הסכמתו, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו, תמונתו וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות (ככל שהיה זכאי).
 2. אחריות
  • אחריות עורכת הפעילות כלפי המשתתף הזכאי לפרס לפי הוראות תקנון זה תהיה בכפוף לתנאי ההובלה והתנאים הכלליים החלים על מוצרי ושירותי עורכת הפעילות ובכפוף לכל דין.
  • ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי איזה ממשתתפי הפעילות ו/או מי מטעמם לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם להם ו/או לאחר מטעמם עקב הפעילות ו/או עקב השתתפותם בפעילות ו/או בשל הזכאות לפרס ו/או עקב מימוש הפרס ו/או עקב השימוש באתר האינטרנט.
  • עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.
  • המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
 3. זכויות יוצרים
  • המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב, כי התגובה אשר הועלתה על-ידו במסגרת הפעילות הינם פרי עטו וכי אין ולא יהיה לכל אדם אחר זכויות מכל מין וסוג שהוא מלבדו וכי הינו רשאי לעשות בהם כרצונו.
  • כל משתתף בפעילות מצהיר ומתחייב, כי העלאת התגובה במסגרת הפעילות כמוה כאישור ומתן זכות של המשתתף בפעילות לעורכת הפעילות לעשות כל שימוש בהצעתו לפי שיקול דעת עורכת הפעילות, בכל עת, וכוויתור סופי ומוחלט על זכויות היוצרים שלו בהם (אם וככל שישנן לו) לטובת עורכת הפעילות.
  • לא תהיה למשתתף בפעילות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד עורכת הפעילות ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בגין השימוש, הצורה ואופן השימוש בו יבחרו לעשות בתשובותיו.
  • המשתתף בפעילות מוותר בזאת על כל טענת זכויות יוצרים כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין התגובה שהעלה במסגרת הפעילות.
  • המשתתף בפעילות מתחייב לפצות ולשפות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן, נזק או הוצאה שמקורם בהפרת ההצהרות או ההתחייבויות על-פי סעיף 7 זה, במעשה או במחדל, או עקב הפרה כלשהי של זכות קניין רוחני, לרבות פטנט, סימן מסחרי, זכות יוצרים, סוד עסקי, הקשור ו/או הנוגע לתשובותיו.
 4. שונות
  • כל משתתף בפעילות מביע את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ושותפי עורכת הפעילות.
  • עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות, וללא הודעה מוקדמת. שינוי בתקנון כאמור, ככל שיהיה, יהיה מחייב מרגע כינונו.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  • הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט ייחודית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בלבד.
  • למען הסר ספק, יובהר כי הפעילות/תחרות נערכת לצרכי משחק גרידא, ולא תיחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז – 1977, היות שהזכייה בפעילות/תחרות אינה תלויה בגורל או מזל.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון.
  • בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
  • בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.