החברים שלנו נהנים מהנחות, צוברים נקודות, ומקבלים מתנות! התחברות/הצטרפות

תקנון מועדון לקוחות

 

הגדרות

 1. החברה – קהלת יבוא בע"מ
 2. מועדון/מועדון לקוחות – מועדון הלקוחות של חברת קהלת
 3. אתר החברה – co.il
 4. סניפי החברה/ סניפיה – סניפי iRobot בקניונים בהתאם לרשימה המופיעה באתר החברה
 5. מותג/מותגים – iRobot, Ovali וכל מותג אחר לפי שק"ד של החברה
 6. לקוח/לקוחות החברה – כל אדם שרכש בעבר או/ו ירכוש בעתיד ממוצרי החברה
 7. מוצר/ מוצרי החברה – מוצרים שמיובאים ע"י החברה ונמכרו באמצעותה או באמצעות משווק מורשה של החברה.
 8. סימפלי קלאב – חברה מקימה ומנהלת של מועדון הלקוחות.
 9. משווקים מורשים – משווק שקיבל את הסכמת החברה לשווק את מוצריה

 

 

 

כללי

 1. התקנון רשום בלשון זכר לצורך נוחות בלבד אך מיועד לכל מין או מגדר.
 2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים לפיהם יתנהל מועדון הלקוחות של החברה הכולל את המותגים iRobot ו- Ovali וכן כל מותג אחר שיצורף בעתיד ע"י החברה למועדון הלקוחות.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או להסיר מותגים מהמועדון וכן להקנות הטבות שונות לכל מותג.
 4. חברות במועדון מקנה הטבות כפי שמפורט בתקנון זה וכפי שיקבעו ע"י החברה מעת לעת באתר החברה ובסניפיה.
 5. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו את כללי תקנון זה על כל תנאיו וסייגיו בנוסף לתקנון החברה המופיע באתר.
 6. החברה רשאית לשנות את התקנון ו/או ההטבות שניתנות במסגרתו בכל עת שתבחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. הנוסח המעודכן יפורסם באתר החברה ויהיה הנוסח המחייב. החובה להתעדכן בנוסח המעודכן חלה על הלקוח.
 7. החברה לא תהיה אחראית למאגרי המידע הנשמרים ב"סימפלי קלאב"
 8. החברה רשאית לבטל את מועדון הלקוחות בכל עת ועפ"י שיקול דעתה, ביטול מועדון הלקוחות יבטל את כל ההטבות המוקנות ו/או כל ההטבות שהצטברו במסגרת החברות במועדון הלקוחות. החברה תודיע על כך ללקוחות חודש מראש באמצעות מסרון ו/או דואר אלקטרוני.

 

הצטרפות למועדון

 1. ההצטרפות למועדון הינה בחינם ואפשרית ללקוחות החברה בלבד.
 2. ההצטרפות למועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.
 3. ההצטרפות למועדון תיעשה באתר החברה או באחד מסניפיה.
 4. השימוש בחברות במועדון יעשה באחד מסניפי החברה או באתר החברה
 5. רשאי להצטרף למועדון רק מי שעומד בתנאים הבאים במצטבר: (*) הוא יחיד (אדם פרטי); (*) מלאו לו 18 שנים (יש להציג תעודה מזהה); (*) הוא מילא טופס הצטרפות דיגיטלי למועדון.
 6. ההצטרפות למועדון הינה חד פעמית ואינה מוגבלת בזמן.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההצטרפות למועדון וכן להגבילה בזמן.
 8. החברה או מי מטעמה רשאים לבקש תעודה מזהה לצורך הצטרפות למועדון.
 9. הצטרפות למועדון מותנית במילוי טופס הצטרפות, הכולל את כל הפרטים הבאים: (*) שם פרטי ושם משפחה; (*) מספר סידורי של המכשיר ; (*) תאריך רכישה; (*) כתובת מלאה (עיר / רחוב / מספר בית / מספר דירה); (*) מספר טלפון נייד; (*) כתובת דואר אלקטרוני.
 10. עדכון הפרטים ונכונותם הינם באחריות הלקוח וחברה לא תהיה אחראית לפרטים שנמסרו.
 11. בהצטרפות למועדון הלקוח מודע לכך שהמועדון מנוהל ע"י חברת "סימפלי קלאב" והוא מסכים לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית וכן להיכללותו במאגר מועדון הלקוחות ומאגרי המידע של החברה ושל חברת "סימפלי קלאב".
 12. בהצטרפות למועדון הלקוחות, הלקוח מאשר קבלת דיוור ישיר. הלקוח מאשר לחברה לעשות שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מהלקוח ישירות ו/או במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע ו/או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של החברה, ובכלל זה – למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר, קבלת עדכונים תקופתיים, תוכן שיווקי ופרסומים מהחברה, בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון לרבות טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, MMS, הודעות פוש, אפליקציה סלולרית וכיו"ב למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן (אלא אם חבר המועדון ביקש מראש ובכתב ובהתאם לתקנון זה להסירו ממאגר המידע, באופן שבו צוין בדיוור הישיר שיש לבקש להסירו ממאגר המידע
 13. בהצטרפות למועדון הלקוחות, הלקוח מאשר לחברה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לצורך ביצוע משלוח הדיוור הישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור החברה, את הדיוור הישיר לחברי המועדון.
 14. בהצטרפות למועדון הלקוחות, הלקוח נותן את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים ו/או חומרים שיווקיים פרסומיים ואחרים עשויים לכלול כל דבר פרסומת של החברה, מותגיה ומוצריה.

 

הטבות לחברי המועדון

 

 1. החברה תהיה רשאית להציע מעת לעת מבצעים והטבות לתקופה מוגבלת לכל מותגי החברה או/ו לחלקם, לכל מוצרי החברה או/ו לחלקם באתר או/ו בסניפי החברה.
 2. החברה רשאית להחליט בין אם הטבות יינתנו רק באתר החברה ובסניפיה ובין אם ההטבות יתנו גם למוצרי החברה אשר נרכשו אצל המשווקים המורשים.
 3. הטבות המועדון לא יחולו על מוצרים במבצע או הנחה מיוחדת אלא אם החברה ציינה אחרת.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, ובכלל זה להתנותן או להפסיקן או להשעותן או לבטלן (במלואן או בחלקן), עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין.
 5. ההטבות הן אישיות ואינן ניתנות להעברה, למסירה, להחלפה, לשינוי או להמרה, לא בכסף ולא שווה כסף ולא בכל מוצר או שירות אחר.
 6. הטבת יום הולדת הינה חד פעמית וניתנת למימוש רק בחודש בו חל יום הולדתו של חבר המועדון ולא ניתן להאריך את תוקפה.
 7. ההטבה למצטרפים מקנה שנת אחריות נוספת במתנה (מעבר לשנה שמקבלים ברכישה) וניתנת למימוש רק ברכישת מכשיר חדש מתוצרת iRobot (איירובוט). ההטבה היא על המכשיר בלבד, לא כולל הסוללה, וכפופה לתנאים המופיעים בתעודת האחריות המצורפת למכשיר.
 8. הטבות בעלות תוקף מימוש מוגבל לא יהיו תקפות מעבר לתאריך המבצע/הטבה כפי שהוגדר בפירסום.
 9. לא ניתן לממש שתי הטבות מועדון בעסקה אחת אלא אם נאמר אחרת ע"י החברה
 10. באחריות הלקוח לעדכן את נציג החברה מראש כי הוא חבר מועדון וכי הוא זכאי לקבלת ההטבה במסגרת החברות.

 

 

 

הערות כלליות

 1. כל רכישה במסגרת מועדון הלקוחות כפופה להוראות החוק ולתקנון האתר
 2. החברות במועדון או/ו ההטבות אינן עוברות עם מכירה או מסירה או החלפה של מוצר החברה.