החברים שלנו נהנים מהנחות, צוברים נקודות, ומקבלים מתנות! התחברות/הצטרפות

תקנון אתר

כללי

1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי קהלת יבוא בע"מ מרח' אלטלף 11 יהוד. (להלן: "קהלת"). דף התשלום באתר מאובטח בתקן PCI DSS .

2. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי.

3. האתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי "טרייד-אין" וכדומה. כל מבצע נוקב במשך תקופת תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.

4. אין כפל מבצעים.

5. כל המבצע פעולת רכישה באתר (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש"), מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קהלת ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות קהלת ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

6. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

 

ביצוע ההזמנה

7. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות, יש לבחור תחילה את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל קהלת להבטיח את ביצוע ההזמנה.

8. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע קהלת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי קהלת ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

9. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את קהלת. הרישום שנרשם במחשבי קהלת יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10 . חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

 

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

11 . כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: "הרוכש").

12 . תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את קהלת.

13 . תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

14 . פעולת רכישה של מוצרים באתרנו נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

15 . על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

16 . תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי קהלת הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

17 . במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של קהלת לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

18 . יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה קהלת זכאית לבטל את ההזמנה.

19 . לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

20 . קהלת רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

20.1 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

20.2 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

20.3 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

20.4 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע קהלת או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.

20.5 בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

21 . קהלת תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

22 . הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

המוצרים המוצעים לרכישה באתר

23 . קהלת מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. קהלת אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.

24 . קהלת מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לקהלת שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

25 . כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, מצויים במלאי וניתן לספקם במועד הנקוב באתר. אם בשל נסיבות חריגות, שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה, אזל מוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לצרכנים תוך יום עסקים וכספם יושב או שעל פי בחירתם יוכלו לבחור מוצר חלופי שווה ערך . בכפוף לכך שקהלת תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לקהלת ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. קהלת רשאית להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך.

26 . כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

26.1 מפרט כללי של המוצר.

26.2 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

26.3 מחיר ההובלה או המשלוח

26.4 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

 

אופן ביצוע פעולת רכישה

27 . רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה.

28 . קהלת ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. . ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.

29 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

30 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של קהלת בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי קהלת תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

31 . מערכת המחשב של קהלת מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

ביטול עסקת הרכישה

32 . זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי קהלת בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.

33 . בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

34 . לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

35 . תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

36 . יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש ועל חשבונו וזכותו להחזיר המוצר באופן עצמאי, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר או במסמך שנמסר לרוכש, אזי החזרת המוצר תהיה על ידי החברה ועל חשבונה.

37 . בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 , במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא בשל פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, רשאית קהלת לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.

38 . כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית קהלת לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

39 . ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 

תשלום

40 . חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

41 . ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

 

אחריות ושירות

42 . כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

43 . האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.

 

אספקת/הובלות המוצרים

44 . קהלת תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

45 . קהלת תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. קהלת מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

46 . קהלת לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי- הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של קהלת לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה כאמור, קהלת תאפשר לצרכן המעוניין בכך לבטל את העסקה ללא גביית דמי טיפול, ותשיב מלוא התמורה לצרכן.

47 . באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית קהלת תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

48 . דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

49 . במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל קהלת תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

50 . זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

51 . במכירה בתשלומים, רשאית קהלת לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

52 . בעת הספקת המוצר, רשאית קהלת לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

53 . בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, על הרוכש להחזיר את הנכס ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו.

54. זמני אספקה עם שליח UPS עד הבית או עד מקום העבודה – עד חמישה ימי עסקים.

 

תנאים נוספים

55. קהלת שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

56. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. מחיר הנכס הינו: מחירו הכולל של הנכס לרבות דמי הובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.

57. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואולם יתווסף פירוט בצידן בדבר השוני בין המוצג לבין המוצר במידה וקיים שוני.

58. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת קהלת יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים, בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5% רשאית קהלת להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

59. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה קהלת רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

60. במידה שיתברר לקהלת כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה קהלת רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת

המוצר לרוכש.

61. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב קהלת לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

62. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של קהלת ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור קהלת בכתב ומראש.

63. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

64. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.

65. רישומי המחשב של קהלת בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

66. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

 

שירות לקוחות

67. ניתן לפנות לנציגי השירות של קהלת בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

 

סמכות שיפוט ומדיניות פרטיות

68. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט תנתן למחוז מרכז .

69. חברת קהלת יבוא מכירה בחובתה לשמור על סודיות ופרטיות הלקוח ואינה מעבירה מידע אודות לקוחותיה לגורם שלישי.

 

תקנון ביצוע הזמנה מוקדמת באילת (הזמנת שיריון)

ניתן לשריין מוצר בסניף "איירובוט" אילת.

לצורך שריון מוצר בסניף אילת יש להיכנס לאתר איירובוט בכתובת: עמוד הבית – iRobot

יש להיכנס ל"חנות אילת", לבחור את המוצרים המבוקשים, להיכנס לפרטים נוספים, ללחוץ על שיריון ואיסוף מסניף אילת, לעבור לסל הקניות, שם תחוייב/י ב-50 ₪ עבור שריון מכשיר שואב/שוטף רובוטי.

לתשומת לבך! התשלום באתר הינו עבור שריון מוצר בלבד (הכנה ושמירה עד להגעה לסניף וביצוע הרכישה)

מובהר בזאת שאין בשירות שריון מוצר משום רכישה – הרכישה תתבצע בפועל בסניף ובכפוף להגעה פיזית לסניף.

ההזמנה תמתין לאיסוף במשך 14 ימים קלנדריים מרגע ביצוע ההזמנה ולאחר מכן תבוטל באופן אוטומטי.

התשלום בגין השריון יקוזז בעת הרכישה אך לא יוחזר גם אם ההזמנה בוטלה בשל אי הגעה לסניף במסגרת הזמן שנקבע.

על הלקוח/ה להמתין לקבלת מייל אישור המציין כי שריון המוצר בוצע.

שריון מוצר באילת יתאפשר על בסיס מלאי זמין בלבד (שריון מוצר אינו בהכרח מחייב שהמוצר זמין במלאי), במידה והמוצר אזל מהמלאי יוצע ללקוח/ה פריט חליפי ובמידה שיסרב/תסרב ההזמנה תבוטל ויוחזר הכסף בגין השריון.

בהתאם להוראות החוק והתקנות השונות, לא ניתן לבצע שריון מוצר ליותר מפריט אחד בכל קטגוריה.

 

תקנון הארכת אחריות לשואבי אבק רובוטיים מתוצרת איירובוט (iRobot Roomba)- ***בוטל***

 

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תוכנית הארכת אחריות ל-3 שנים (במילים: שלוש שנים) לשואבי אבק רובוטיים iRobot Roomba מתוצרת איירובוט, המיובאים ע"י חברת קהלת יבוא בע"מ ולשנת אחריות נוספת עבור הסוללה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם התוכנית, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ונשים כאחד.

 

2. מהות התוכנית

כל הרוכש שואבי אבק רובוטיים מתוצרת איירובוט המיובאים ע"י היבואן הרשמי והמשתתפים בתוכנית, החל מתאריך 1/11/2021 מחנויות היבואן הרשמי ו/או במוקד הטלפוני של היבואן הרשמי (3055*) או/ו באתר האינטרנט של היבואן הרשמי (irobot.co.il) או/ו בחנויות המורשות, יהיה זכאי לרכישת אחריות לשואבי אבק רובוטיים Roomba לתקופה נוספת של שלוש שנים למוצר, מעבר לשנת אחריות הקבועה על פי דין ולשנת האחריות הנוספת (הכפופה להרשמה באתר), ולשנת אחריות נוספת עבור הסוללה, בעלות כספית המשתנה עפ"י דגם השואב הרובוטי אותו רכש.

הזכאות ניתנת למימוש עד 30 יום מביצוע הרכישה בכפוף להוכחת רכישה בתקופת התוכנית, קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מהיבואן או מחנות מורשת.

רכישת האחריות הנוספת תתבצע אך ורק מול היבואן, באתר האינטרנט ו/או בסניפי היבואן ו/או במוקד הטלפוני.

 

3. הגדרות

3.1 "יבואן רשמי"/ "החברה" – קהלת יבוא בע"מ ח.פ. 514170927 רח' אלטלף 11 יהוד-מונוסון

3.2 "המוצר" – שואב אבק רובוטי מתוצרת "איירובוט" (iRobot Roomba) המיובא ע"י היבואן הרשמי

3.3 "תקופת התוכנית" – תחילת התוכנית 1/11/2021. התוכנית אינה מוגבלת בזמן אך החברה רשאית לסיים אותה בכל עת, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

3.4 "משתתף" או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתקופת התוכנית מהיבואן או מהחנויות המורשות.

3.5 "חנויות מורשות" – "סוחר" או/ו "מפיץ מורשה" או/ו "סוחר מורשה".

3.6 "התוכנית"/ "תוכנית הארכת האחריות"– הזכות להתקשר בחוזה שירות לשלוש שנים עם קבלת יבוא בע"מ (מעבר לשנתיים הראשונות) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולכללי תקנון זה.

3.7 האחריות תינתן ע"י חברת קהלת יבוא בע"מ

3.8 הזכאות לתוכנית תינתן למוצרים חדשים בלבד ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים, או סוג ב' אלא אם כן הוחלט אחרת ע"י החברה.

3.9 "שירות איסופים" – איסוף המכשיר מבית הלקוח אל מעבדת היבואן והחזרתו לבית הלקוח לאחר התיקון – השירות כרוך בתשלום

3.10 "טרייד אין" – רכישת מכשיר חדש בהנחה. החברה רשאית להחליט על גובה ההנחה והדגמים עליהם יתאפשר לבצע "טרייד אין"

3.11 "מוצר מקורי" – המוצר שעבורו נרכשה אחריות מורחבת.

 

 

4. שירות תיקונים

4.1 "שירות תיקונים" כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן (להלן: "שירות תיקונים"), שירות התיקונים יינתן ע"י קהלת יבוא בע"מ בלבד ועל אחריותה הבלעדית או/ו מי שהוסמך על ידה.

4.2 שירות התיקונים שינתנו במסגרת האחריות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:

4.2.1 שירות תיקונים הדרוש לפעילותו של המוצר למשך שלוש שנים מתום שנת האחריות הראשונה או השניה (בכפוף להרשמה באתר היבואן)

4.2.2 שירות התיקונים יכלול מתן שירות תיקונים והחלפת חלקים תקולים בתקופת האחריות, ללא תשלום , הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר ובתנאי שנקבע ע"י מעבדת השירות של החברה, שהם התקלקלו בתנאי שימוש נכונים בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר.

4.2.3 שירות התיקונים לא מכסה מסננים, מברשות מכל סוג וחולצים. אביזרים אלו יש להחליף במסגרת התחזוקה השוטפת לפי המופיע בעלון למשתמש.

4.2.4 שירות התיקונים לא מכסה נזק של אביזרים המתכלים כתוצאה משימוש תדיר כגון גומיות הגלגלים (צמיגים) ושאינו נזק מכני, החלפת אביזרים אלו תיעשה בתשלום.

4.2.5 רעשים מכל סוג לא יחשבו לתקלה הדורשת תיקון ו/או החלפת חלקים וזאת כל עוד החלק המרעיש פועל כשורה ונקבע ע"י מעבדת השירות של החברה כי החלק תקין ואין פגיעה בפעולת הניקיון של המוצר.

4.2.6 לצורך קבלת שירות תיקונים על הלקוח להביא את המכשיר לאחת מתחנות השירות של היבואן או למעבדה, המופיעות בתעודת האחריות שניתנה בעת רכישת המכשיר על אחריותו ועל חשבונו או/ו באמצעות שירות איסופים בתשלום.

4.3 קהלת יבוא בע"מ מתחייבת:

4.3.1 לתקן כל קלקול במוצר ולהחליף כל חלק הטעון החלפה (פרט לחלפים המופיעים בס"ק 4.2.3). אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית על פי שיקול דעתה להחליט האם לבצע את התיקון או/ו להחליף חלק או להחליף את
המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם הוא חדש ובין אם הוא מחודש.

4.3.2 החברה מתחייבת לתקן את המכשיר מתום שבועיים מהיום שבו הוא נמסר למעבדת השירות או מתום 21 ימים מהיום שבו הוא נמסר לנקודת המכירה. שבתות או חגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

4.4 האחריות על המוצר לא תינתן במקרים הבאים:

4.4.1 הקלקול נגרם  כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו ללקוח, נפילה, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, כח עליון ,זדון, רשלנות וכל מגע עם נוזלים לרומבה ו/או אביזריו.

4.4.2 קלקול הנובע מתקלות או הפרעה ברשת החשמל או אי תקינות השקע.

4.4.3 אם  יתקן או ינסה לתקן את המכשיר, כל אדם פרט לטכנאי מורשה של החברה

4.4.4 אם הוכנסו במוצר שינויים ע"י אדם שאינו טכנאי מורשה של החברה

4.4.5 אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כללות בכתב אחריות זה.

4.5 לא ניתן לבטל עסקה אלא במסגרת הזמנים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. בכל מקרה של קלקול או נזק שלא ניתנים לתיקון ולא מאפשרים המשך שימוש במוצר, יוצע ללקוח לרכוש מוצר חדש במסגרת "טרייד אין" ויתרת האחריות המורחבת של המוצר המקורי
תועבר למוצר החדש שירכש במסגרת "טרייד אין". לקוח שיבחר שלא לרכוש מוצר חדש במסגרת טרייד אין ו/או לקוח אשר יבחר מכל סיבה שהיא שלא להשתמש במוצר, לא יהיה זכאי לכל בחזר כספי מלא ו/או חלקי בגין תוכנית הארכת האחריות.

 

 1. המוצרים הנכללים בתוכנית
  5.1 שואבי אבק רובוטיים מתוצרת איירובוט (iRobot Roomba) המיובאים ע"י קהלת יבוא בע"מ
  5.2 החברה רשאית להוסיף או/ו להסיר מוצרים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי

 

 1. עלות הארכת האחריות
  6.1 עלות תוכנית הארכת האחריות משתנה בהתאם לדגם המוצר הנרכש ויפורסם באתר החברה.
  6.2 החברה רשאית לשנות את הסכום הנגבה עבור התוכנית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 

 1. שונות

  7.1 לא ניתן להמיר או לשנות את התשלום ששולם בגין התוכנית לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין התשלום.
  7.2 הואיל ועלות התוכנית משתנה בהתאם לדגם המוצר, יש לרכוש אחריות שתואמת למוצר הנרכש. היה ונרכשה אחריות בסכום הנמוך מהנדרש למוצר, יחוייב הלקוח לשלם את ההפרש בכדי לממש את האחריות הניתנת במסגרת התוכנית.
  הדרישה לתשלום ההפרש תהיה בהתאם לסכום התוכנית ביום רכישת המוצר. החברה רשאית לדרוש את תשלום ההפרש בכל זמן במהלך התוכנית.
  7.3 תוכנית הארכת האחריות תהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים שפורטו בתקנון זה.
  7.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את התוכנית ו/או לקבוע תאריך יעד לסיומו, להפחית או להגדיל את הדגמים המשתתפים בתוכנית, ההטבות הניתנות או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור כדי לפגוע בלקוח שרכש מוצר מהדגם המשתתף בתוכנית בטרם הביטול או השינוי בתוכנית.

תקנון משלוחים עד שני ימי עסקים

 1. כללי
  השירות הינו שירות ניסיוני המאפשר קבלת משלוח עד שני ימי עסקים בגוש דן

 

2. תנאים

2.1 השירות מאפשר קבלת משלוח עד שני ימי עסקים בערים הבאות: יהוד-מונוסון,מגשימים,בני עטרות,בארות יצחק,נופך,אור יהודה,מעש,נחלים,רינתיה,גני תקווה,סביון,קרית אונו,גת רימון,מזור,גבעת כ"ח,טירת יהודה,צפריה,ברקת,יגל,חמד,בית עריף,כפר סירקין,אחיעזר,פתח תקווה,כפר חב"ד,אלעד,נחשונים,גבעת שמואל,זיתן,גנות,כפר טרומן,שוהם,בית דגן,משמר השבעה,רמת גן,גבעת השלושה,חדיד,גינתון,בני ברק,אזור,בית נחמיה,בן שמן,לוד,כרם בן שמן,גבעתיים,ראש העין,חולון,תל אביב – יפו,ראשון לציון
2.2 המשלוח כרוך בתשלום

2.3 הזמנה שהוזנה בימי חג ומנוחה תבוצע ביום העסקים הבא (בימי שישי-שבת, ערבי חג, חגים)
2.4 השירות נעשה באמצעות חברה חיצונית ותלוי בזמינות השליחים ובמזג האוויר. במקרה של עיכוב של למעלה מ-24 שעות באספקה, בשל תנאי מז"א או מחסור בשליחים, ניתן יהיה לבטל את ההזמנה ללא חיוב או לחלופין לקבל את המשלוח באמצעות שילוח רגיל לפי העלות המופיעה באתר
2.5 במקרה של חוסר במלאי שלא עודכן באתר, הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

3. שונות

3.1 השירות הינו ניסיוני ונעשה ע"י חברה חיצונית והשימוש בשירות הוא לשיקול דעתו של הלקוח. בבחירת השירות הלקוח מודע כי ייתכנו עיכובים במסירת המשלוח, שאינם תלויים בחברת קהלת יבוא בע"מ והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת כלשהי כלפי קבלת יבוא בע"מ בכל הנוגע לזמן האספקה.