תקנון אתר

כללי

1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי קהלת יבוא בע"מ מרח' אלטלף 11 יהוד. (להלן: "קהלת"). דף התשלום באתר מאובטח בתקן PCI DSS .

2. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי.

3. האתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי "טרייד-אין" וכדומה. כל מבצע נוקב במשך תקופת תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.

4. אין כפל מבצעים.

5. כל המבצע פעולת רכישה באתר (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש"), מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קהלת ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות קהלת ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

6. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

 

ביצוע ההזמנה

7. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות, יש לבחור תחילה את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל קהלת להבטיח את ביצוע ההזמנה.

8. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע קהלת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי קהלת ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

9. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את קהלת. הרישום שנרשם במחשבי קהלת יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10 . חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

 

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

11 . כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: "הרוכש").

12 . תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את קהלת.

13 . תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

14 . פעולת רכישה של מוצרים באתרנו נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

15 . על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

16 . תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי קהלת הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

17 . במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של קהלת לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

18 . יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה קהלת זכאית לבטל את ההזמנה.

19 . לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

20 . קהלת רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

20.1 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

20.2 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

20.3 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

20.4 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע קהלת או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.

20.5 בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

21 . קהלת תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

22 . הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

המוצרים המוצעים לרכישה באתר

23 . קהלת מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. קהלת אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.

24 . קהלת מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לקהלת שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

25 . כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, מצויים במלאי וניתן לספקם במועד הנקוב באתר. אם בשל נסיבות חריגות, שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה, אזל מוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לצרכנים תוך יום עסקים וכספם יושב או שעל פי בחירתם יוכלו לבחור מוצר חלופי שווה ערך . בכפוף לכך שקהלת תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לקהלת ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. קהלת רשאית להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך.

26 . כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

26.1 מפרט כללי של המוצר.

26.2 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

26.3 מחיר ההובלה או המשלוח

26.4 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

 

אופן ביצוע פעולת רכישה

27 . רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה.

28 . קהלת ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. . ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.

29 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

30 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של קהלת בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי קהלת תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

31 . מערכת המחשב של קהלת מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

ביטול עסקת הרכישה

32 . זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי קהלת בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.

33 . בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

34 . לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

35 . תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

36 . יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש ועל חשבונו וזכותו להחזיר המוצר באופן עצמאי, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר או במסמך שנמסר לרוכש, אזי החזרת המוצר תהיה על ידי החברה ועל חשבונה.

37 . בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 , במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא בשל פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, רשאית קהלת לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.

38 . כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית קהלת לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

39 . ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 

תשלום

40 . חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

41 . ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

 

אחריות ושירות

42 . כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

43 . האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.

 

אספקת/הובלות המוצרים

44 . קהלת תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

45 . קהלת תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. קהלת מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

46 . קהלת לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי- הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של קהלת לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה כאמור, קהלת תאפשר לצרכן המעוניין בכך לבטל את העסקה ללא גביית דמי טיפול, ותשיב מלוא התמורה לצרכן.

47 . באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית קהלת תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

48 . דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

49 . במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל קהלת תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

50 . זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

51 . במכירה בתשלומים, רשאית קהלת לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

52 . בעת הספקת המוצר, רשאית קהלת לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

53 . בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, על הרוכש להחזיר את הנכס ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו.

54. זמני אספקה עם שליח UPS עד הבית או עד מקום העבודה – עד חמישה ימי עסקים.

 

תנאים נוספים

55. קהלת שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

56. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. מחיר הנכס הינו: מחירו הכולל של הנכס לרבות דמי הובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.

57. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואולם יתווסף פירוט בצידן בדבר השוני בין המוצג לבין המוצר במידה וקיים שוני.

58. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת קהלת יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים, בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5% רשאית קהלת להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

59. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה קהלת רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

60. במידה שיתברר לקהלת כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה קהלת רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת

המוצר לרוכש.

61. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב קהלת לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

62. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של קהלת ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור קהלת בכתב ומראש.

63. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

64. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.

65. רישומי המחשב של קהלת בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

66. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

 

שירות לקוחות

67. ניתן לפנות לנציגי השירות של קהלת בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

 

סמכות שיפוט ומדיניות פרטיות

68. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט תנתן למחוז מרכז .

69. חברת קהלת יבוא מכירה בחובתה לשמור על סודיות ופרטיות הלקוח ואינה מעבירה מידע אודות לקוחותיה לגורם שלישי.

 

תקנון ביצוע הזמנה מוקדמת באילת (הזמנת שיריון)

ניתן לשריין מוצר בסניף "איירובוט" אילת.

לצורך שריון מוצר בסניף אילת יש להיכנס לאתר איירובוט בכתובת: עמוד הבית – iRobot

יש להיכנס ל"חנות אילת", לבחור את המוצרים המבוקשים, להיכנס לפרטים נוספים, ללחוץ על שיריון ואיסוף מסניף אילת, לעבור לסל הקניות, שם תחוייב/י ב-50 ₪ עבור שריון מכשיר שואב/שוטף רובוטי.

לתשומת לבך! התשלום באתר הינו עבור שריון מוצר בלבד (הכנה ושמירה עד להגעה לסניף וביצוע הרכישה)

מובהר בזאת שאין בשירות שריון מוצר משום רכישה – הרכישה תתבצע בפועל בסניף ובכפוף להגעה פיזית לסניף.

ההזמנה תמתין לאיסוף במשך 14 ימים קלנדריים מרגע ביצוע ההזמנה ולאחר מכן תבוטל באופן אוטומטי.

התשלום בגין השריון יקוזז בעת הרכישה אך לא יוחזר גם אם ההזמנה בוטלה בשל אי הגעה לסניף במסגרת הזמן שנקבע.

על הלקוח/ה להמתין לקבלת מייל אישור המציין כי שריון המוצר בוצע.

שריון מוצר באילת יתאפשר על בסיס מלאי זמין בלבד (שריון מוצר אינו בהכרח מחייב שהמוצר זמין במלאי), במידה והמוצר אזל מהמלאי יוצע ללקוח/ה פריט חליפי ובמידה שיסרב/תסרב ההזמנה תבוטל ויוחזר הכסף בגין השריון.

בהתאם להוראות החוק והתקנות השונות, לא ניתן לבצע שריון מוצר ליותר מפריט אחד בכל קטגוריה.